Прес-центрНовиниПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК №194 от 1.02.2010...
Новини

17.06.2024, 08:40

УВАГА!

Інші новини

02.05.2024, 11:20

Засідання ради управління людськими ресурсами при НАДС

30.04.2024, 09:30

Фестиваль Олега Скрипки "Країна Мрій"

11.04.2024, 06:40

Проводиться XVІІ Всеукраїнський конкурс шкільних малюнків "МОЇ ПРАВА-2024"

06.04.2024, 07:15

Публічні консультації

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК №194 от 1.02.2010

02 лютого 2010 року, 12:00

Об установлении грубого нарушения законодательства Украины о выборах членами окружной избирательной комиссии территориального избирательного округа №48 Рачкаускене О.Г., Гончаровым М.Б., Ляпиным Э..А., Стукалом Е.С.

Приводим полный текст постановления для опубликования в средствах массовой информации согласно 3 пункту этого постановления:

У К Р А Ї Н А

ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ

ПОСТАНОВА

1 лютого 2010 року № 194


Про встановлення грубого порушення законодавства України про вибори членами окружної виборчої комісії територіального виборчого округу №48 Рачкаускене О.Г., Гончаровим М.Б., Ляпіним Е.А., СтукаломЄ.С.


До Центральної виборчої комісії 1 лютого 2010 року надійшли акт окружної виборчої комісії територіального виборчого округу №48 від 30січня 2010 року , заява голови цієї виборчої комісії Несвітаєва А.П., скарга довіреної особи кандидата на пост Президента України ЯнуковичаВ.Ф. у зазначеному окрузі Панкова В.А. від 31 січня 2010 року на дії членів окружної виборчої комісії територіального виборчого округу №48, повідомлення голови цієї комісії Несвітаєва А.П. про відмову брати участь у голосуванні за порядок денний засідання вказаної комісії окремих її членів, пояснення голови цієї комісії Несвітаєва А.П. прокурору містаКраматорська.

Розглянувши вказані документи, Центральна виборча комісія встановила.

Постановою Центральної виборчої комісії від 27 січня 2010 року № 152 сформовано склад окружних виборчих комісій територіальних виборчих округів з виборів Президента України для організації та проведення повторного голосування 7 лютого 2010року.

До складу окружної виборчої комісії територіального виборчого

округу №48 включено 14 членів.

Відповідно до частини першої статті 28 Закону України "Про вибори Президента України" (далі – Закон) основною формою роботи виборчої комісії є засідання, яке скликається головою комісії, в разі його відсутності– заступником голови, а в разі відсутності голови та його заступника– секретарем комісії.

Засідання виборчої комісії є повноважним, якщо в ньому бере участь не менш як дві третини складу комісії (частина четверта статті 28 Закону).

На засіданні виборчої комісії ведеться протокол, що підписується головуючим на засіданні та секретарем комісії (чи виконуючим обов'язки секретаря, який визначається на засіданні). Протокол засідання комісії надається для ознайомлення членам комісії не пізніше наступного засідання комісії (частина дванадцята статті 28 Закону).

Частиною шостою статті 29 Закону встановлено, що член виборчої комісії зобов'язаний додержуватися Конституції України, цього та інших законів України з питань підготовки і проведення виборів, брати участь у засіданнях виборчої комісії, виконувати рішення виборчої комісії та обов'язки, покладені на нього згідно з їх розподілом у комісії.

Відповідно до отриманого Центральною виборчою комісією акта від 30січня 2010 року, підписаного членами окружної виборчої комісії територіального виборчого округу №48 Ворочек Б.І., Пронижою Є.С., НижникС.Г., Пригаріною В.І., Полупан І.І., офіційними спостерігачами Ольховою І.О., Кравченко Л.В., довіреною особою кандидата на пост Президента України Януковича В.Ф. у цьому окрузі Панковим В.А та головою цієї комісії Несвітаєвим А.П., члени окружної виборчої комісії територіального виборчого округу № 48 Рачкаускене О.Г., Гончаров М.Б., Ляпін Е.А., СтукалЄ.С. відмовилися брати участь у засіданні комісії, на якому повинні були передаватися списки виборців та печатки до виборчих дільниць .

Також факт відмови від участі у засіданні комісії підтверджується повідомленням голови окружної виборчої комісії територіального виборчого округу №48 Несвітаєвим А.П., надісланим члену Центральної виборчої комісії Шелестову О.М., скаргою довіреної особи кандидата на пост Президента України ЯнуковичаВ.Ф. у цьому окрузі Панкова В.А. від

31 січня 2010 року на дії членів зазначеної комісії, заявою голови окружної виборчої комісії територіального виборчого округу №48 Несвітаєва А.П. до Центральної виборчої комісії та його поясненнями, наданими прокурору міста Краматорська.

Відповідно до пунктів 3.1. та 3.2 Порядку виготовлення списків виборців для повторного голосування 7 лютого 2010 року з виборів Президента України, затвердженого постановою Центральної виборчої комісії від 19січня 2010року №112, о рган ведення Реєстру не пізніше 29січня 2010року передає відповідній окружній виборчій комісії підписані в установленому порядку списки виборців для кожної звичайної виборчої дільниці, утвореної у межах відповідної території, у двох примірниках на паперових носіях. Передача списків виборців на звичайних виборчих дільницях здійснюється на засіданні окружної виборчої комісії, про щ о складається акт за формою, встановленою постановою Центральної виборчої комісії від 19 січня 2010 року № 111.

Згідно з частиною четвертою статті 36 2 Закону дільнична виборча комісія отримує від окружної виборчої комісії та подає список виборців для повторного голосування для загального ознайомлення не пізніш як за сім днів до дня повторного голосування.

Відповідно до Календарного плану основних організаційних заходів з підготовки та проведення повторного голосування з виборів Президента України 7 лютого 2010 року, затвердженого постановою Центральної виборчої комісії від 26 січня 2010 року №114, кінцевим строком отримання списку виборців для повторного голосування від окружної виборчої комісії та подання його для загального ознайомлення є 30 січня 2010 року.

Вищенаведене свідчить про грубе порушення членами окружної виборчої комісії територіального виборчого округу №48 Рачкаускене О.Г.,

Гончаровим М.Б., Ляпіним Е.А., Стукалом Є.С. вимог Закону, що ставить під загрозу проведення повторного голосування з виборів Президента України 7 лютого 2010 року.

Виборчий процес здійснюється на засадах, зокрема, законності та заборони незаконного втручання будь-кого у цей процес (пункт 2 частини другої статті 11 Закону).

Поважних причин ухилення від участі у роботі комісії члени окружної виборчої комісії територіального виборчого округу №48 Рачкаускене О.Г., Гончаров М.Б., Ляпін Е.А., СтукалЄ.С. не навели, а натомість своїми діями перешкоджали діяльності комісії у здійсненні виборчих процедур.

Таким чином, ухилення від участі у роботі комісії без поважних причин та перешкоджання діяльності комісії у здійсненні виборчих процедур членами окружної виборчої комісії територіального виборчого округу №48

Рачкаускене О.Г., Гончаровим М.Б., Ляпіним Е.А., СтукаломЄ.С. є грубим порушенням законодавства України про вибори.

Крім того, згідно з частиною четвертою статті 13 Закону України "Про Центральну виборчу комісію" у разі виявлення у процесі розгляду питання на засіданні Комісії ознак вчинення злочину чи іншого правопорушення Комісія приймає рішення про звернення до відповідних правоохоронних органів та передає їм відповідні матеріали.

Враховуючи викладене, відповідно до статей 28, 29, частини четвертої статті 30, частин одинадцятої, дванадцятої статті 85 Закону України "Про вибори Президента України", керуючись статтями 3, 11 – 13, пунктами 1, 3 статті 17, пунктом 5 статті 18 Закону України "Про Центральну виборчу комісію", Центральна виборча комісія

п о с т а н о в л я є:


1.Встановити грубе порушення законодавства України про вибори членами окружної виборчої комісії територіального виборчого округу №48 Рачкаускене О.Г., Гончаровим М.Б., Ляпіним Е.А., СтукаломЄ.С.

2.Запропонувати кандидату на пост Президента України

Тимошенко Ю.В. відкликати членів окружної виборчої комісії територіального виборчого округу № 48 Рачкаускене О.Г., Гончарова М.Б., Ляпіна Е.А. та подати замість зазначених осіб інші кандидатури.

3.Цю постанову надіслати Прокуратурі Донецької області для вжиття відповідних заходів реагування, окружній виборчій комісії територіального виборчого округу №48 для інформування виборців, Донецькій обласній раді для оприлюднення в засобах масової інформації, а також Рачкаускене О.Г., Гончарову М.Б., Ляпіну Е.А., СтукалуЄ.С., видати уповноваженому представнику кандидата на пост Президента України Тимошенко Ю.В. у Центральній виборчій комісії з правом дорадчого голосу.


Голова

Центральної виборчої комісії В.ШАПОВАЛ
Пресс-центр