ДокументиПроекти документівб/н - Про обласний бюджет на 2015 рік...
Теми

Про обласний бюджет на 2015 рік

Про обласний бюджет

на  2015 рік

Керуючись Законом України «Про Державний бюджет України на          2015 рік», відповідно до Бюджетного кодексу України, статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», обласна рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Визначити на 2015 рік:

- доходи обласного бюджету в сумі 9 745 984,4 тис. грн., у тому числі доходи загального фонду обласного бюджету 9 563 836,0 тис. грн., доходи спеціального фонду 182 148,4 тис. грн. згідно із додатком № 1 до цього рішення;

-  видатки  обласного бюджету в сумі 9 745 984,4 тис. грн., у тому числі видатки загального фонду обласного бюджету  9 519 116,0 тис. грн., видатки спеціального фонду обласного бюджету 226 868,4 тис. грн.;

- профіцит обласного бюджету в сумі 44720 тис. грн., у тому числі загального фонду обласного бюджету 44 720 тис. грн. згідно із додатком №2 до цього рішення;

- дефіцит спеціального фонду обласного бюджету в сумі                     44 720 тис. грн. згідно із додатком № 2 до цього рішення.

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів обласного бюджету на 2015 рік, у тому числі по загальному фонду 9 521 116,0 тис. грн. та спеціальному фонду 224 868,4 тис. грн. згідно із додатком № 3 до цього рішення.

3.  Визначити оборотний залишок бюджетних коштів обласного бюджету  в сумі  50 000 тис. грн.

4. Затвердити на 2015 рік:

4.1. Розподіл між бюджетами міст обласного значення, районів області та обласним бюджетом обсягів міжбюджетних трансфертів з державного бюджету згідно з додатком № 4 до цього рішення.

4.2. Розподіл між бюджетами міст обласного значення та районів області обсягів міжбюджетних трансфертів з обласного бюджету згідно з додатком № 5 до цього рішення.

4.3. Перелік програм, які фінансувалися по відповідних розділах Програми економічного та соціального розвитку Донецької області на        2014 рік, затвердженої рішенням обласної ради (із змінами), а також за окремими рішеннями обласної ради, і фінансуватимуться за рахунок коштів обласного бюджету згідно із додатком № 6 до цього рішення.

5. Установити:

5.1.  У загальному фонді обласного бюджету на 2015 рік до доходів належать надходження, визначені ст. 66 Бюджетного кодексу України;

5.2.   Надходження нарахованих сум за останній звітний (податковий) період 2014 року, податкового боргу, повернення помилково або надміру сплачених сум з:

      - плати за користування надрами – як рентна плата за користування надрами,

      - збору за спеціальне використання води – як рентна плата за спеціальне використання води

зараховуються (здійснюються) до обласного бюджету у пропорціях відповідно до норм Бюджетного кодексу України, що діють                               з 1 січня 2015 року.

5.3.  Джерелами формування спеціального фонду обласного бюджету на 2015 рік у частині доходів є надходження, визначені ст.691 Бюджетного кодексу України.

5.4. Бюджетні зобов’язання за загальним та спеціальним фондами обласного бюджету, по яких у 2014 році не проведені розрахунки, за наявності коштів на рахунках розпорядників та одержувачів коштів, вважаються кредиторською заборгованістю обласного бюджету і підлягають виконанню у 2015 році.

 5.5. Видатки на утримання установ, що знаходяться на неконтрольованій території та згідно з чинним законодавством фінансуються за рахунок коштів обласного бюджету, і по яких неможливо скласти та затвердити індивідуальні кошториси доходів та видатків на їх утримання, визначаються, як нерозподілені за відповідною функцією видатків.

На обсяг нерозподілених видатків головним розпорядником бюджетних коштів за кожною функцією видатків складається та затверджується окремий кошторис, який включається до складу зведеного кошторису.  

Після відновлення згідно із чинним законодавством діяльності таких установ, витрати на їх утримання визначаються та затверджуються згідно з діючим нормативним порядком.

6. Установити, що видатки на фінансування закладів та установ охорони здоров’я, визначених у додатку № 7 до цього рішення, плануються з 1 січня 2015 року у відповідних місцевих бюджетах.

7. Розпорядникам коштів обласного бюджету забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами.

  Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи, виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

 

8. Затвердити  на 2015 рік  резервний  фонд обласного бюджету у сумі     10 000 тис. грн. 

Витрачання коштів резервного фонду здійснювати відповідно до статті 24  Бюджетного кодексу України, Порядку використання коштів резервного фонду бюджету, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29.03.2002 № 415 (зі змінами), та Методичних рекомендацій щодо підготовки розпоряджень голови облдержадміністрації про використання коштів резервного фонду обласного бюджету, затверджених розпорядженням голови облдержадміністрації від 27.09.2002 № 461 (зі змінами), у тому числі при виділенні коштів шляхом перерахування субвенцій бюджетам інших рівнів.

9. Затвердити перелік захищених видатків загального фонду обласного  бюджету на 2015 рік за їх економічною  структурою:

оплата праці працівників бюджетних установ;

нарахування на заробітну плату;

придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;

забезпечення продуктами харчування;

оплата комунальних послуг та енергоносіїв; 

поточні трансферти населенню;

поточні трансферти місцевим бюджетам;

підготовка кадрів вищими навчальними закладами I-IV рівнів акредитації.

10. Надати право голові обласної ради на підставі звернень облдержадміністрації у міжсесійний період приймати розпорядження з наступним затвердженням їх на сесіях обласної ради:

10.1. Про перерозподіл видатків між заходами та розділами Програми економічного і соціального розвитку Донецької області на 2015 рік та інших регіональних програм, затверджених обласною радою, у межах фінансового ресурсу, передбаченого в обласному бюджеті на їх виконання за загальним та спеціальним фондами.

10.2. Про врахування у складі обласного бюджету, а також визначення напрямку подальшого використання коштів трансфертів:

- з державного бюджету, що виділяються додатково області на підставі законодавчих та інших нормативних актів;

- міських бюджетів міст обласного значення та районних бюджетів на виконання регіональних програм і спільних заходів.

10.3. Про виключення зі складу обласного бюджету коштів трансфертів з державного бюджету, міських бюджетів міст обласного значення, районних бюджетів на підставі законодавчих та інших нормативних актів.

11. Обласній державній адміністрації:

11.1. У разі утворення нових державних органів, діяльність яких спрямовується і координується облдержадміністрацією безпосередньо, визначати таким органам бюджетні призначення як головним розпорядникам бюджетних коштів без внесення змін до рішення про обласний бюджет.

11.2. Підготувати та надати на розгляд і затвердження обласній раді пропозиції щодо здійснення видатків на заходи, спрямовані на розвиток регіону та передбачені у Програмі економічного та соціального розвитку Донецької області на 2015 рік.

11.3. Здійснювати у міжсесійний період за погодженням з постійною комісією обласної ради з питань економічної політики, бюджету і фінансів, з подальшим затвердженням обласною радою перерозподіл:

- асигнувань між загальним та спеціальним фондами, за видатками у межах загального обсягу бюджетних призначень з відповідним відображенням за кодами бюджетної класифікації, у тому числі в частині спрямування коштів на погашення зобов'язань за 2014 рік, узятих на облік органами Державної казначейської служби України станом на 1 січня       2015 року;

- видатків між кодами функціональної класифікації та головними розпорядниками коштів окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету.

11.4. Здійснювати розподіл та перерозподіл обсягів міжбюджетних трансфертів з державного бюджету та обласного бюджету місцевим бюджетам з наступним внесенням змін до рішення про обласний бюджет на 2015 рік.

12. Врахувати у складі видатків обласного бюджету за КТКВК 180109 «Програма стабілізації та соціально-економічного розвитку територій» кошти в обсязі 26905,9 тис. грн. на виконання заходів Програми економічного та соціального розвитку Донецької області на 2015 рік.

13. Департаменту фінансів облдержадміністрації (Скарга):

13.1. Надати право на отримання відповідно до статей 43, 73 Бюджетного кодексу України у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, позики на покриття тимчасових касових розривів обласного бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду бюджету в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

13.2. Здійснювати:

13.2.1. Передачу проведених в централізованому порядку розрахунків за рахунок субвенції з державного бюджету.

13.2.2. Проведення взаємних розрахунків з міськими бюджетами міст обласного значення і районними бюджетами у випадках, передбачених чинним законодавством.

13.2.3. Відображення змін до розпису обласного бюджету по головних розпорядниках коштів у випадку внесення Міністерством фінансів України змін та доповнень до бюджетної класифікації в частині назв і кодів класифікації доходів, тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і відомчої класифікації.

13.3. Здійснювати в межах поточного бюджетного періоду на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів обласного бюджету на депозитах з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду  шляхом укладання договорів з установами банків у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

13.4. Забезпечити координацію роботи з виконавчими органами міських рад та райдержадміністраціями щодо обліку  у складі місцевих бюджетів трансфертів обласному бюджету,  передбачених відповідно до укладених з обласною радою договорів на виконання регіональних програм і спільних заходів.

14. Додатки до цього рішення є його невід'ємною частиною.

15. Рішення діє з 1 січня по 31 грудня 2015 року.  

16. Контроль за виконанням цього рішення покласти на облдержадміністрацію (Кіхтенко) і обласну раду  (Коваль).

 

 

В.о. голови обласної ради   

 

 

І.Г.Коваль

 

Департамент финансов ОГА