Документи6/4-089 - Про внесення змін до Комплексної програми розвитку села та агропр...
Документ:
Редакції документа:
Версия для печати

Решение областного совета

Про внесення змін до Комплексної програми розвитку села та агропромислового комплексу Донецької області на 2010-2015 роки

09 червня 2011 року


09.06.201І   №6/4-089

м. Донецьк

З метою впровадження комплексу організаційно-технологічних заходів щодо підвищення рівня культури землеробства та родючості грунтів, покращення фітосанітарного стану земель сільськогосподарського призначення населених пунктів, проведення відповідних заходів з попередження розповсюдження, знищення та усунення шкідливої дії на сільськогосподарське виробництво і здоров'я людини карантинного бур'яну амброзії полинолистої, керуючись ст. 12 Закону України «Про карантин рослин» та ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», обласна рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести наступні зміни до Комплексної програми розвитку села та агропромислового комплексу Донецької області на 2010-2015 роки, затвердженої рішенням обласної ради від 14.05.2010 № 5/28-877 (далі -Програма):

1.1. У Паспорті Програми пункт 6 «Загальні обсяги фінансування»
викласти у новій редакції (додаток 1).

1.2. У розділі 4 Програми «Шляхи розв'язання проблеми»:

1.2.1. Абзац 18 викласти у новій редакції:

«Для забезпечення виконання основної мети Програми потреба у фінансуванні складає 18443,5 млн. грн., у тому числі з Державного бюджету - 5868,6 млн. грн.».

1.2.2.   Доповнити новим абзацом 24 наступного змісту:

«- впровадження комплексу організаційно-технологічних заходів щодо покращення фітосанітарного стану земель сільськогосподарського та іншого призначення шляхом проведення відповідних заходів з попередження розповсюдження та знищення карантинного бур'яну амброзії полинолистої;», у зв'язку з чим абзаци 24-31 вважати відповідно абзацами 25-32.

1.3. Розділ 6 Програми «Очікувані результати, ефективність Програми» доповнити новими абзацами 8-10 наступного змісту:

«- попередити зниження родючості ґрунтів і зменшити площу засмічених амброзією полинолистою земель на 82,8 тис. га шляхом висіву багаторічних трав протягом 5 років;

-  підвищити якість сільськогосподарської продукції рослинництва та врожайність сільськогосподарських культур до 20% за рахунок проведення комплексу заходів і застосування гербіцидів на середній площі 470,9 тис. га щорічно;

-  зменшити шкідливий вплив амброзії полинолистої на довкілля та здоров'я людей в частині зменшення алергійних захворювань з 29,7 випадків на 10000 населення в 2010 році до 25 випадків в 2015 році завдяки застосуванню всього комплексу заходів, в т.ч. багаторазового низького скошування амброзії полинолистої на площі від 80,2 тис.га в 2011 році до 78,3 тис. га в 2015 році;»,

у зв'язку з чим абзаци 8-11 вважати відповідно абзацами 11-14.

1.4. У підрозділі 8.3. «Розвиток рослинництва» розділу 8 «Розвиток аграрного ринку» Програми:

1.4.1. Підрозділ 8.3.5. «Охорона і підвищення родючості ґрунтів, екологізація сільськогосподарського виробництва» доповнити новими абзацами 2, 3,12 наступного змісту:

«Антропогенне навантаження на землі сільськогосподарського призначення, зростання площ під соняшником, великий відсоток земель під ріллею, використання у сівозмінах деградованих земель, зменшення обсягів внесення органічних і мінеральних добрив створює умови для подальшого розповсюдження амброзії полинолистої на землях області, поповнення запасу її насіння в ґрунті.

На   ділянках   зростання   амброзія   зневоднює   ґрунти,   знижує   їх родючість. На утворення 1 тонни сухої речовини амброзія полинолиста споживає близько 950 тонн води, при наявності у посівах 20 рослин на 1 м амброзія виносить з ґрунту в 2,0-2,4 рази більше поживних речовин, ніж озима пшениця при урожайності 20 центнерів з гектара;

-  проведення заходів з локалізації та ліквідації виявлених вогнищ карантинних організмів;», у зв'язку з чим абзаци 2-15 вважати відповідно абзацами 4-18.

1.4.2. Доповнити новим підрозділом 8.3.7. «Заходи з локалізації та ліквідації амброзії полинолистої на території Донецької області в 2011-2015 роках» наступного змісту:

«8.3.7. Заходи з локалізації та ліквідації амброзії полинолистої на території Донецької області в 2011-2015 роках

Однією з основних причин зниження родючості ґрунтів, зменшення урожайності сільськогосподарських культур на 35-40% і прибутковості галузі рослинництва є забур'яненість посівів, зокрема карантинним бур'яном північно-американського походження - амброзією полинолистою. За рядом об'єктивних (еколого-біологічних, соціально-економічних) та суб'єктивних причин амброзія полинолиста зайняла свій ареал в області.

З метою своєчасного проведення заходів з локалізації та ліквідації амброзії полинолистої на землях різного призначення, зазначених у додатку 2, враховуючи площі засмічення, інтенсивність та шляхи розповсюдження амброзії, її шкодочинність для сільськогосподарського виробництва, довкілля та здоров'я людей, необхідно скоординувати зусилля органів влади всіх рівнів, місцевих громад, землевласників і землекористувачів для проведення заходів з локалізації амброзії у 3-х напрямках: організаційному, попереджувально-профілактичному, локалізаційно-ліквідаційному та їх фінансування за рахунок коштів державного, місцевих бюджетів, коштів підприємств та інших коштів».

1.5. У додатку 1 «Завдання і заходи до Комплексної Програми розвитку села та агропромислового комплексу Донецької області на 2010-2015 роки» Програми:

1.5.1. Розділ 8.3. «Розвиток рослинництва» доповнити новим підрозділом 8.3.7. «Заходи з локалізації та ліквідації амброзії полинолистої на території області в 2011-2015 роках» (додаток 2).

1.5.2.  Строки «Усього за Програмою», «І етап», «IIетап», «IIIетап» викласти в новій редакції (додаток 3).

1.6. Доповнити Програму додатком 1.6 «Прогнозні обсяги фінансування заходів з локалізації та ліквідації амброзії полинолистої на території області в 2011-2015 роках» (додаток 4).

 

 

 

Голова обласної ради                                                 А.В. Шишацький

6-й созыв

Немає документів, що посилаються на даний документ

Даний документ не ухвалює інші документи

Даний документ не анулює інші документи